4 sisters

Algemene voorwaarden 4Sisters

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van 4Sisters of een bestelling plaatst via onze website.
De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Wij raden u verder aan deze voorwaarden goed door te lezen.

 1.  Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van 4Sisters zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor 4Sisters slechts bindend, indien en voor zover deze door 4Sisters uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 •  Definities

Webwinkel 4Sisters: gevestigd in Wierden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 78641586 handelend onder de naam 4Sisters.

Website: de website van 4Sisters, te raadplegen via www.4Sisters.nl en alle bijhorende subdomeinen.

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met webwinkel 4Sisters en/of zich geregistreerd heeft op de website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen webwinkel, 4Sisters en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 •  Prijzen en informatie

Alle op de Website en op andere van 4Sisters afkomstige media vermelde prijzen zijn inclusief btw. De prijzen kunnen wijzigen indien andere heffingen van overheidswege worden opgelegd.

Er worden aparte verzendkosten gerekend.

De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. 4Sisters kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website en op andere van 4Sisters afkomstige media correct zijn. Deze zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

Alle aanbiedingen van 4Sisters zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

Wij zijn niet gebonden aan genoemde aanbiedingen indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website, nieuwsbrief of andere media.

4Sisters behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen.

4Sisters behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen en eventuele fouten in prijsvermelding te corrigeren.

Wij staan ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

Indien een gebrek aan het product tijdig is gemeld, zullen wij het gebrek zo snel mogelijk herstellen of vervangen. 

4Sisters is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de producten of diensten van 4Sisters. 

De aansprakelijkheid van ons is beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de betreffende producten of diensten. 

Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. 

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, stakingen, transportproblemen, bedrijfsstoringen, brand, overstromingen en andere ernstige storingen in het bedrijf van 4Sisters of haar leveranciers.

 •  Levering

De producten worden geleverd door PostNL of DHL.

De levertijd binnen Nederland bedraagt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen.

De levertijd buiten Nederland zal binnen 5 werkdagen verstuurd worden. De levertijd is afhankelijk van de afhandeltijd bij PostNL of DHL.

4Sisters zal zich inspannen om de bestelling binnen de gestelde levertijd te leveren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die worden veroorzaakt door externe factoren.

Indien de levertijd niet haalbaar is, zullen wij de klant hier tijdig van op de hoogte stellen.

 •  Herroepingsrecht / retourneren

Dit is slechts van toepassing op de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met de  webwinkel, website, of ander (social) media kanaal, 4Sisters binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen te ontbinden.

De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • Als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Klant dient de retourkosten zelf te dragen. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van de klant.

Binnen de in lid A bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

Klant kan de Overeenkomst conform de in lid A van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping te zenden aan 4Sisters, of op andere ondubbelzinnige wijze aan 4Sisters kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. 4Sisters bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 7 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid A van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

De klant dient het geleverde product bij ontvangst te controleren op eventuelegebreken en gebreken binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te melden aan ons. 

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

4Sisters, Almelosestraat 31, 7642 GL WIERDEN

Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het retour worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald.

Wij nemen alleen een retour in behandeling als deze voorzien is van het ordernummer en de reden van het retour.

 •  Betaling en eigendomsvoorbehoud

Klant dient betalingen aan Webwinkel 4Sisters volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Webwinkel 4Sisters is vrij in keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 7 dagen ingaand op de dag na levering.

Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door 4Sisters is gewezen op de te late betaling en 4Sisters de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplchtigen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is 4Sisters gerechtigd de door hen gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. 4Sisters kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Betaling dient te geschieden op het moment van bestelling via een van de aangeboden betaalmethoden.

Alle geleverde producten blijven eigendom van 4Sisters totdat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Zolang de eigendom van de producten niet is overgegaan op de klant, is het de klant niet toegestaan de producten te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de producten en diensten van 4Sisters berusten bij 4Sisters. 

Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4Sisters gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten. Geschillen en toepasselijk recht

 •  Klachten

Klachten over de geleverde producten of diensten kunnen worden gemeld via ons mailadres. Wij zullen er zo spoedig mogelijk op antwoorden.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij 4Sisters ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 •  Tot slot

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2024 en zijn van toepassing op alle bestellingen die vanaf die datum worden geplaatst.

4Sisters behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

Eventuele wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze schriftelijk door 4Sisters zijn bevestigd.

4Sisters is gerechtigd om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.  

Deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘schriftelijk’: per brief, per e-mail of via het contactformulier op de website van 4Sisters.

In geval van onduidelijkheid over de interpretatie van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

KvK-nummer: 78641586

BTW-nummer: NL861480120B01

E-mailadres: 4sisters@gmail.com

Website: www.4Sisters.nl